Предмети по годинама
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Географија
 • Физика
 • Хемија
 • Биологија
 • Историја уметности
 • Теорија форме
 • Цртање и сликање
 • Вајање
 • Писмо, лепо писање са калиографијом и орнаметиком
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Историја
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Физика
 • Хемија
 • Устав и права грађана
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Вајање
 • Писмо, лепо писање са калиграфијом и орнаментиком
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Социологија
 • Психологија
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Нацртна геометрија
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • Енглески језик
 • Филозофија
 • Музичка уметност
 • Физичко васпитање
 • Историја уметности
 • Цртање и сликање
 • Материјали и технике
 • Практичан рад
 • Верска настава / Грађанско васпитање
 • Предматурска пракса

Ливац уметничких предмета

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

Овај образовни профил пружа много могућности за бављење првенствено вајарством и применом вајања у изради уметничких предмета техником ливења. Поред моделовања и клесања, ливење спада у три основне вајарске технике и датира из далеке прошлости. Ученици на овом смеру изучавају особине материјала и технике одливања накита и уметничких предмета, као и индустријско и техничко ливење.
Ученици се упознају са процесом преко израде скица, вајања модела, примене алата и техника за израду калупа до готовог одливка и завршне обраде уметничког дела.
На смеру ливац уметничких предмета вајање је доминантна ликовна дисциплина.

Овладавање тродимензионалном формом, уз познавање својстава различитих материјала помаже ученику да ствара скулптуре и декоративне предмете различите намене.

ИНФОРМАТОР – Ливац уметничких предмета

Галерија